วิสัยทัศน์ / พันธกิจ โรงเรียนอำนาจเจริญ

วิสัยทัศน์/ปรัชญา

ปรัชญา
สิกขา ชีวิต โชตนา
หมายถึง การศึกษาทำให้ชีวิตรุ่งโรจน์
สิกขา ชีวิต โชตนา
หมายถึง การศึกษาทำให้ชีวิตรุ่งโรจน์

วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการ ประสานชุมชน
ดำรงตนตามเอกลักษณ์ไทย   ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
สร้างความพร้อมตามอัจฉริยภาพของผู้เรียน
สู่มาตรฐานการศึกษาของชาติและสากล


เป้าประสงค์ (Objective)
นักเรียน เป็นบุคคล แห่งการเรียนรู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ที่พึงประสงค์ ดำรงชีวิต ในสังคมอย่างมีความสุข
และสามารถแข่งขันในระดับประเทศ และสากลได้

พันธกิจ(Mission)
1. จัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและโรงเรียนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา และบริการชุมชน
4. อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. พัฒนาสิ่งแวดล้อมและสิ่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน
6. พัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดี
7. อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
8. มุ่งส่งเสริมอัจฉริยภาพของนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและสากล

มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการ ประสานชุมชน
ดำรงตนตามเอกลักษณ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
สร้างความพร้อมตามอัจฉริยภาพของผู้เรียน
สู่มาตรฐานการศึกษาของชาติและสากล
Comments